С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).

І. Организатор на Играта.

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се доброволно в нея.

1.2. Организатор на играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) е „Милете” ЕООД, дружество, регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: гр. София, ул. „Хайдушка гора” № 15, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК): BG 203570872, („Милете“ или „Организаторът“).

2.Място на провеждане на Играта.

2.1. Играта се организира и се провежда във Facebook страницата на Milete Chocolate.

2.2. Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на „Милете” ЕООД www.milete.eu

III. Период на провеждане на Играта.

3.1. Играта се провежда в периода 22.04.2024г. – 28.04.2024г. („Период на Играта“)

3.2. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на интернет страницата по т.2.2.

4.Изисквания за участие в играта.

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители, на които е възложено изпълнението на услуги свързани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В Играта нямат право да участват лица, представители на други дружества, които произвеждат шоколадови изделия.

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата, посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока и/или услуга предлагана от Организатора или трето лице.

4.4. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

4.5. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

5.Условия за участие в играта.

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:

  • посетило страницата по т.2.1. и е харесало страницата ни.
  • направило е коментар под поста за Играта и е отбелязало /tag/ в коментара си двама свои приятели/приятелки.
  • последвало е профила на Milete Chocolate: https://www.facebook.com/miletechocolate

Всеки участник има право на еднократно участие в Играта от своя профил.

5.2. За участието си в Играта участниците предоставят доброволно следните данни:

Данните, които участниците предоставят доброволно при участието си в Играта, са публично достъпната им информация от профилите им в Facebook, с които са се включили в Играта.

Участникът, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, телефонен номер и адрес.

5.3. С включването си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело и приело настоящите Правила, задължава се да ги спазва и е предоставило доброволно необходимите лични данни. С включването си в Играта участниците декларират, че са пълнолетни лица.

5.4. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се включва в Играта като участник.

6.Награди от играта.

6.1. Наградите, които ще бъдат получени от Играта, са шоколадови изделия от Milete ЕООД, които включват по 1 кг великденски изкушения, а именно:

Ръчно изработен шоколад с великденски фигури - 300 грама и 100 грама шоколади;

Серия Fine бонбони - 2 вида;

Серия Fine шоколади - 6 вида.

6.2. Наградата се осигурява от Организатора.

6.3. Организаторът не носи каквато и да било отговорност и не дължи каквото и да било обезщетение в случай, че след предаването на наградата по реда на т.8.1. същата бъде загубена или унищожен.

VII. Определяне на победители.

7.1. След приключване на Играта на 29.04.2024 г. се изтеглят трима Победители сред участниците в Играта, които отговарят на изискванията й и са изпълнили условията й.

7.2. Определянето на Победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребий. Жребият се осъществява чрез софтуер и резултатът се публикува на официалната Facebook страница на Milete, която е https://www.facebook.com/miletechocolate

7.3. Потребителските имена от профила на Участниците, избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел, се обявяват като публикация във Facebook профила на Milete Chocolate https://www.facebook.com/miletechocolate на 29.04.2024 г.

7.4. Победителите няма право да получи паричната равностойност на спечелената от тях награда.

7.5. Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва с тях и чрез лично съобщение на профила, от който участниците участват в Играта.

7.6. Победителите трябва да отговорят на съобщението във Facebook Messenger на ОРГАНИЗАТОРА по т.7.5. в срок до 2 дни от получаването му, като посочат своите три имена, адрес и телефон за доставка. Ако определеният победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници.

т.7.7. След получаването на данните от победителите по т.7.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ е длъжен в рамките на от 2 до 5 работни дни да предостави наградите на победителите на посочените адреси.

VIII. Получаване на наградата от играта.

8.1. Наградата се изпраща чрез куриер на посочения адрес от съобщението по т. 7.6.  В случай на въвеждане на извънредни мерки от компетентните държавни органи, водещи до невъзможност за физическото получаване на наградата, срокът за получаване на наградата е до отмяната на наложените ограничения. Победителят получава Наградата след подписване на приемо-предавателен протокол, при следните условия:

1) Победителят да предостави валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните, предоставени от него съгласно т. 7.6. В случай, че спечелилият Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице с пълномощно.

8.2. В случай, че Победителят не вземе своята Награда от куриера в срок от 2 (два) дни, както и при неспазване на условията на Играта, същият няма право да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за не предоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на определения Победител, който не е получил Наградата си.

9.Прекратяване на играта.

9.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез Facebook страницата по т.2.1. или по друг подходящ начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участие в Играта.

10.Отговорност

10.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват настоящите общи условия за участие в Играта („Общите условия“).

10.2. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия, като отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.

10.3. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си в Facebook, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Facebook профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.

10.4. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

11.Изключване от Играта

11.1. Организаторът има право, без предупреждение да изключи от Играта Участници:

  • които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или
  • които участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;
  • които са направили коментар, който може да се възприеме като противоречащ на морала или законите на Република България или такъв, който съдържа нецензурни или порнографски елементи или послания, елементи на насилие, обидни жестове, може да се счита като дискриминиращ въз основа на расов, етнически, полов, религиозен или друг признак, който съдържа директно или скрито политическо послание, който нарушава или може да доведе до нарушаване на права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, както и каквито и да било други права и законни интереси на Организатора или трети лица съгласно българското законодателство, както и коментар, който засяга имиджа на Организатора или неговите търговски партньори или е с неподходящо съдържание с оглед целите на провеждане на Играта.

XII. Лични данни

12.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и с информирано съгласие личните си данни, предоставени при участието им в играта и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Организатора, както и негови подизпълнители за цели, свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за предаване на спечелената награда).

12.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците и на Победителя се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в играта.

12.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;

Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон.

12.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

12.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителя в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

12.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email: office@milete.eu

12.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

12.8. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до шест месеца от приключване на Играта. Личните данни на победителя от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта.

12.9. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.

12.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по електронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

XIII. Общи разпоредби.

13.1. Настоящите Правила са достъпни на Facebook страницата на Организатора за периода на провеждане на Играта.

13.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

13.3. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

13.4. Настоящите Правила влизат в сила от публикуването им и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.