I ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ – „МИЛЕТЕ“ ЕООД предоставя продукти и услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина milete.eu. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта milete.eu потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 1. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра milete.eu, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 1. Продуктите, които се намират на интернет страницата на milete.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 1. След избиране (клик) на бутона „КУПУВАМ“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „количката“ им в milete.eu. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 1. Плащанията ще бъдат извършвани в български лева. Обявените цени са с включен ДДС.
 1. КОНТАКТ
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на потребителя, както следва: „Милете” ЕООД, (Милете), търговско дружество с ЕИК 203570872, със седалище и адрес на управление: Град София, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бул./ул. ХАЙДУШКА ГОРА № 15, ет. 7, ап. 7А, e-mail: office@milete.eu.
 1. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, ТЪРГОВЕЦЪТ може да се свърже с потребителя посредством наличните начини, включително и по електронен път.
 1. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава ТЪРГОВЕЦА да осъществи обратна връзка с потребителя.
 1. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до ТЪРГОВЕЦА се извършва електронно, чрез телефон или други налични за ПОТРЕБИТЕЛЯ средства, което представлява презумпция, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава известия от ТЪРГОВЕЦА по електронен път и /или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

III. ДОСТАВКА

 1. Търговецът изцяло носи отговорност за стоката и доставката до момента на доставката. След подписване на приемо-предавателен протокол ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента.
 1. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
 1. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 1. БРОШУРИ, ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
 1. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, може да избере да получава брошури и/или известия от ТЪРГОВЕЦА.
 1. Цялата информация получена от Член или Клиент с цел да се изпращат брошури и/или известия ще бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА в рамките поставени от политиката на поверителност.
 1. Отказът от получаване на брошури и/или известия от страна на Члена или Клиента може да бъде направен по всяко време съгласно предвидените от ТЪРГОВЕЦА условия.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни ПОТРЕБИТЕЛЯ, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или допълнително известие.
 1. Информация за контактите на отделен Член или Клиент ще бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА в рамките поставени от политиката на поверителност.
 1. ЦЕНИ
 1. Обявените цени на сайта са в български лева и с включен ДДС.
 1. Цените не включват опаковане и транспортиране до посочения адрес.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация или без регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина milete.eu. Регистрацията е задължителна за юридически лица.
 1. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 1. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 1. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата milete.eu
 1. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „МИЛЕТЕ“ ЕООД услуги;
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез milete.eu в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
 1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на milete.eu
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез milete.eu
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани, като спазва Общия регламент за защита на личните данни и приложимото законодателство.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies), съобразно Политиката за използване на бисквитки, публикувана на Интернет страницата.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира на потребителя достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на ТЪРГОВЕЦА.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ не поема каквато и да било отговорност, в случай че потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на „МИЛЕТЕ“ ЕООД.

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и Политиката за поверителност. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора и Политиката за поверителност. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, и съгласно Политиката за поверителност. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 1. ИЗМЕНЕНИЯ
 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата milete.eu на своя компютър.
 1. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 1. Интернет магазина milete.eu е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
 1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.